Privacyverklaring Bouwbedrijf Van den Heuvel Helmond B.V.


Bouwbedrijf Van den Heuvel Helmond B.V. dient in het kader van haar dienstverlening in voorkomende gevallen noodzakelijkerwijs persoonsgegevens te verwerken. Bouwbedrijf Van den Heuvel Helmond B.V. gaat zorgvuldig, rechtmatig en vertrouwelijk met deze persoonsgegevens om. In deze verklaring wordt beschreven op welke wijze uw persoonsgegevens door Bouwbedrijf Van den Heuvel Helmond B.V. worden verwerkt. 

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet wordt verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens. 

Bouwbedrijf Van den Heuvel Helmond B.V. komt derhalve in voorkomende gevallen noodzakelijkerwijs met uw persoonsgegevens in contact. Hierbij valt te denken aan de gevallen waarbij u gebruik maakt c.q laat maken van de dienstverlening van Bouwbedrijf Van den Heuvel Helmond B.V., Bouwbedrijf Van den Heuvel Helmond B.V. gebruik maakt c.q. laat maken van uw dienstverlening, door/namens u persoonsgegevens aan Bouwbedrijf Van den Heuvel Helmond B.V. worden verstrekt ten behoeve van het ontvangen van informatie, een offerte, het sluiten van een overeenkomst met Bouwbedrijf Van den Heuvel Helmond B.V. of het bezoeken van haar website dan wel er sprake is van een sollicitatie bij Bouwbedrijf Van den Heuvel Helmond B.V.

Aard persoonsgegevens
Bouwbedrijf Van den Heuvel Helmond B.V. kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • uw voorletters, voor- en achternaam;
 • uw geboortedatum;
 • uw geslacht;
 • uw adres en/of toekomstig adres;
 • uw telefoonnummer(s);
 • uw e-mailadres(sen);
 • uw bankgegevens;
 • fotomateriaal;
 • uw Ip-adres;
 • het tijdstip van het door u opvragen van gegevens en welke dat zijn;
 • uw CV en motivatiebrief;

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden door Bouwberijf Van den Heuvel Helmond B.V. enkel verwerkt voor het (laten) offreren of vervullen dan wel geven van een opdracht en daarmee samenhangende zaken, zoals facturering, en ter voorbereiding voor het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst dan wel ter uitvoering van een wettelijke plicht. Voor andere verwerking wordt uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is.

Delen persoonsgegevens met derden
Bouwbedrijf Van den Heuvel Helmond B.V. deelt uw persoonsgegevens enkel met derden voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent of op basis van een wettelijke plicht. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken – waaronder leveranciers,  onderaannemers, samenwerkende bedrijven en het automatiseringsbedrijf - heeft Bouwbedrijf Van den Heuvel Helmond B.V. verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over geheimhouding en beveiliging.  

Bewaartermijn persoonsgegevens
Bouwbedrijf van den Heuvel Helmond B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is en niet langer dan wettelijk toegestaan.

Beveiliging persoonsgegevens
Bouwbedrijf Van den Heuvel Helmond B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Bouwbedrijf van den Heuvel Helmond B.V. maakt gebruik van een beveiligde website, een firewall, en computersystemen en back-ups op basis van wachtwoorden en autorisatie. Stukken worden achter slot en grendel opgeborgen en enkel geraadpleegd door daartoe bevoegde personen. Met het personeel en stagiaires is geheimhouding betreffende vertrouwelijke persoonsgegevens overeengekomen. Een onverhoopt relevant datalek wordt direct aan u en binnen 72 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. 

Uw rechten
U heeft het recht door Bouwbedrijf van den Heuvel Helmond B.V. geïnformeerd te worden over hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. U heeft hierbij het recht inzage te vragen in de van u verwerkte persoonsgegevens, (in beginsel) deze gegevens te laten corrigeren of deze (in beginsel) te laten wissen. Neemt u hiervoor gerust contact op met Bouwbedrijf Van den Heuvel Helmond B.V. Op uw verzoek zal binnen een termijn van 4 weken worden gereageerd. U heeft tenslotte ook het recht een klacht bij de rechtbank of de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen tegen de (wijze van) verwerking van uw persoonsgegevens.